Algemene voorwaarden

DESIGNER VINTAGE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elke manier waarop ons Platform wordt gebruikt. Door ons Platform te bezoeken of te gebruiken, stem je ermee in deze Gebruiksvoorwaarden na te leven en hieraan gebonden te zijn. Lees deze aandachtig door zodat je jouw rechten en plichten kent wanneer je ons Platform gebruikt. Je kunt dit document hier downloaden.

1. Definities

In deze Gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan: 

Account: de persoonlijke sectie die door een Gebruiker wordt gecreëerd wanneer die zich aanmeldt voor het Platform en die door de Gebruiker wordt beheerd.

Advertentie: de beschrijving van een Item dat te koop wordt aangeboden via het Platform, inclusief afbeeldingen.

Designer-Vintage: de besloten vennootschap Hearst Magazines Netherlands B.V. gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1013BC) Amsterdam aan de Moermanskkade 500 en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 33210178.

Early Access Service: de extra dienst van Designer Vintage waarmee Gebruikers tegen betaling de eerste 24 uur als eerste toegang hebt tot de nieuwste Items. 

Gebruiker: de natuurlijke- of rechtspersoon die een Account heeft aangemaakt en/of de natuurlijke- of rechtspersoon die gebruik maakt van het Platform zonder zich te registreren.  

Gebruikersmateriaal: informatie op het Platform die van Gebruikers afkomstig is of toegankelijk of openbaar wordt gemaakt via het Platform waaronder begrepen maar niet beperkt tot berichten, Advertenties, foto’s, omschrijvingen, aanbiedingen en/of aankondigingen ongeacht of deze op het algemene deel van het Platform verschijnen of in een ander deel zoals de chatfunctie.

Informatie: al het materiaal en alle informatie door Designer-Vintage op de Website geplaatst en/of via de Dienst toegankelijk gemaakt. Gebruikersmateriaal valt hier expliciet niet onder.

Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties. 

Items: door Verkopers te koop aan te bieden of aangeboden designer kledingstukken, tassen, schoenen of accessoires.

Koper: de Gebruiker die een Item koopt van een Verkoper.

Melding: een melding van Onrechtmatig Materiaal in overeenstemming met Artikel 14.

Platform: het online verkoopplatform dat Designer Vintage aanbiedt als dienst, waarop Gebruikers Items kunnen kopen en verkopen en met elkaar kunnen communiceren en dat wordt aangeboden via onze Website.

Overeenkomst: de overeenkomst die jij als Gebruiker met Designer Vintage sluit wanneer je gebruik maakt van het Platform en waar deze Gebruiksvoorwaarden onlosmakelijk onderdeel van zijn.

Secure Transfer Service: de extra controle dienst van Designer Vintage op de authenticiteit van een gekocht Item ten behoeve van een veilige(re) aankoop. 

Verkoopcontract: de overeenkomst die tot stand komt tussen Koper en Verkoper voor de (ver)koop van een Item via het Platform.

Verkoper: de Gebruiker die een Item te koop aanbiedt op het Platform door een Advertentie te plaatsen.

VIP-service: de extra dienst waar Verkopers gebruik van kunnen maken waarbij Designer Vintage namens de Verkoper zorgdraagt voor de verkoop van de Items van Verkoper;

Website: de website van Designer Vintage, www.designer-vintage.com, inclusief alle subdomeinen van de website, onze mobiele, tablet- en andere smart device-applicaties, onze applicatieprogramma-interfaces. 

2. Toepasselijkheid en wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden

2.1 Onze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op jouw toegang tot en gebruik van het Platform. Wanneer je gebruik maakt van het Platform, komt er een Overeenkomst tot stand tussen Designer Vintage en jou als Gebruiker. 

2.2 Voor winkels/professionele verkopers die gebruik maken van ons Platform kunnen andere voorwaarden gelden, waaronder begrepen het recht op herroeping uit Artikel 10.4.  Die aanvullende voorwaarden zullen samen met deze Gebruiksvoorwaarden onderdeel zijn van de overeenkomst met de winkels/professionele verkopers.

2.3 Wij mogen de Gebruiksvoorwaarden altijd wijzigen of aanvullen. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zijn op het Platform te vinden of worden tijdens het gebruik van het Platform onder jouw aandacht gebracht. Als je na de wijziging gebruik blijft maken van het Platform, accepteer je daarmee de gewijzigde of aangevulde Gebruiksvoorwaarden. Wij raden je aan om de Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

2.4 Als bepaling(en) in deze Gebruiksvoorwaarden om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk nietig of ongeldig is/zijn, blijven de Gebruiker en wij gebonden aan de resterende Gebruiksvoorwaarden. We zullen het nietige en/of ongeldige deel (met betrekking tot de specifieke Gebruiker of specifieke situatie) vervangen door geldige bepalingen. Deze nieuwe bepalingen zullen juridische gevolgen hebben die zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met de ongeldige bepalingen, op basis van de inhoud en het doel van deze Gebruiksvoorwaarden.

2.5 In geval van tegenstrijdige informatie tussen de Engelse en Nederlandse versie van onze Gebruiksvoorwaarden, prevaleert de Nederlandse versie.

3. Gebruik van het Platform en de Overeenkomst 

3.1 Wij bieden een Platform waarop Gebruikers Items kunnen kopen en verkopen. Gebruikers kunnen via ons Platform met andere Gebruikers in contact komen. Gebruikers kunnen zelf Items verkopen of de Items door ons laten verkopen door middel van de VIP-service, zoals verder uiteengezet in Artikel 9.

3.2 Kopers en Verkopers gaan automatisch een overeenkomst met elkaar bij de (ver)koop van een Item voor een tussen de Koper en Verkoper overeengekomen bedrag, het Verkoopcontract. Wij zijn nooit partij bij een Verkoopcontract en zijn niet verantwoordelijk voor de Items op het Platform. We hebben geen controle over of verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid of juistheid van de Items. Wij spelen een faciliterende en ondersteunende rol om Gebruikers met elkaar in contact te brengen en Items te (ver)kopen.

3.3 Als je jouw verplichtingen jegens een Koper of Verkoper onder het Verkoopcontract niet nakomt, ben je in gebreke en heeft de Koper of Verkoper het recht om het Verkoopcontract te ontbinden. 

3.4 Transacties vinden plaats tussen de Verkoper en de Koper en de manier van betaling en verdeling van de verzendkosten geschiedt in onderling overleg. 

3.5 Je kunt ons berichtensysteem gebruiken om rechtstreeks met een andere Gebruiker te communiceren. Middels dit systeem kan je de (ver)koop van een Item regelen of eventuele vragen van andere Gebruikers beantwoorden. Je begrijpt dat het niet is toegestaan dit systeem te gebruiken voor de volgende activiteiten:

i. Het verzenden van ongevraagde advertenties of promoties, verzoeken om donaties of spam.

ii. Het beledigen, intimideren, of discrimineren van andere Gebruikers.

iii. Het sluiten van Koopcontract met een Gebruiker zonder bemiddeling van ons, met als doel het vermijden van de verschuldigde betaling aan ons.

3.6 Je zal het Platform te allen tijde naar behoren gebruiken. Jij bent volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van ons Platform en garandeert dat je dit niet zal gebruiken:

a. op zodanige wijze dat inbreuk wordt gepleegd op onze rechten of van derden en/of op een jegens derden onrechtmatige wijze;

b. in strijd met geldende wet- of regelgeving; en/of

c. in strijd met een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden.

Je vrijwaart ons tegen alle schade en kosten voortvloeiend uit en/of verband houdend met vorderingen van derden als gevolg van een schending van deze garantie.

3.7 Ons Platform kan links bevatten naar websites van derden en wij kunnen gebruikmaken van aanvullende diensten van externe dienstverleners, zoals betaaldiensten. Jouw gebruik van dergelijke producten, diensten, applicaties of websites is onderworpen aan de voorwaarden van de betreffende dienstverlener.

4. Jouw Account

4.1 Om optimaal gebruik te kunnen maken van het Platform, moet je een Account aanmaken op de manier zoals beschreven op het Platform. Daarbij moet je een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven, waarmee je toegang kan krijgen tot het Account. Als je jonger bent dan 18 jaar, moet je toestemming krijgen van je ouder(s) of wettelijke voogd(en). 

4.2 Bij het aanmaken van jouw Account verstrek je alleen informatie die compleet, waarheidsgetrouw en up-to-date is. Het is niet toegestaan een Account op naam van een ander aan te maken en/of valse gegevens te verstrekken. Wanneer jouw Account is aangemaakt maar nog niet is geactiveerd, kunnen we je een e-mail sturen om jouw Account te activeren. 

4.3 Jij bent er zelf verantwoordelijk voor om de combinatie van jouw gebruikersnaam en wachtwoord geheim te houden. Jij alleen bent verantwoordelijk voor alle activiteiten met betrekking tot jouw Account. 

4.4 Om ervoor te zorgen dat ons Platform betrouwbaar en veilig is en blijft, mogen wij (i) jou de mogelijkheid ontzeggen een Account aan te maken, (ii) jouw gebruik van je Account beperken en (iii) jouw recht op toegang tot je Account beëindigen. Dit geldt ook voor alle Accounts die wij aan jou kunnen koppelen, als we (handmatig of automatisch) voldoende overlappende gegevens tussen deze verschillende Accounts kunnen aantonen. Wanneer je het niet eens bent met onze bevindingen, draag jij de bewijslast om aan te tonen dat de betreffende Accounts niet aan jou zijn gekoppeld.

4.5 We hebben, naar eigen inzicht, het recht om bij jou aanvullende gegevens op te vragen wanneer wij dat noodzakelijk vinden bijvoorbeeld in geval van mogelijk misbruik of fraude, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gegevens om jou te kunnen identificeren. 

4.6 Wanneer je onze Gebruiksvoorwaarden schendt, is het jou niet langer toegestaan om je te registreren. Als we jouw toegang tot of gebruik van ons Platform hebben beperkt in overeenstemming met onze Gebruiksvoorwaarden, mag je geen nieuw Account aanmaken of ons Platform gebruiken via het Account van een andere Gebruiker.

4.7 Wanneer de registratie van jouw Account is afgebroken of jouw Account lange tijd niet gebruikt is, mogen wij jouw Account buiten werking stellen en afsluiten zonder teruggave van eerdere betalingen aan ons. 

5. Privacy

5.1 Het beschermen van jouw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. In ons Privacy Statement kan je lezen hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken. 

5.2 Bij het gebruik van ons Platform kun je gegevens delen met andere Gebruikers, bijvoorbeeld bij de (ver)koop van een Item. Je bent zelf verantwoordelijk voor het delen en ontvangen van deze gegevens en stemt ermee in deze gegevens te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet -en regelgeving.

6. Bepalingen voor Kopers

6.1 De Verkoper kan de Items te koop aanbieden via een Advertentie. Gebruikers kunnen direct contact opnemen met de Verkoper via ons Platform. Je begrijpt dat het Platform geen biedingenplatform is en houdt rekening met de vraagprijs van de Verkoper. Wanneer je als eerste wilt reageren op de nieuwste Items kun je gebruik maken van de Early Access Service.

6.2 De te koop aangeboden Items worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en beschreven. Wanneer van toepassing, worden de maten vermeld zoals omschreven in het label. Je begrijpt echter dat elementen van een Item in de Advertentie kunnen afwijken van de werkelijk staat.

6.3 Het is niet mogelijk om Items te retourneren. Wanneer een Item aanzienlijk afwijkt van de Advertentie of wanneer het verkeerde Item is ontvangen, dient de Koper dit binnen 5 (vijf)  werkdagen na ontvangst te melden aan Designer Vintage door een e-mail te sturen aan support@designer-vintage.com onder vermelding van het bijbehorende ordernummer. Wij zullen ervoor zorgen dat de Verkoper het Item terugneemt. 

6.4 Het is de Koper toegestaan het Item kosteloos door te verkopen, onder de voorwaarde dat de Koper het Item op ons Platform aanbiedt binnen 7 (zeven) werkdagen na datum van ontvangst van het Item. De vraagprijs mag niet hoger zijn dan de originele koopprijs van het Item. De Koper dient een e-mail te sturen naar support@designer-vintage.com met een link naar het te verkopen Item inclusief de aankoopdatum en de gebruikersnaam van de originele Verkoper en ontvangt van ons een credit om een Advertentie aan te kunnen maken.

6.5 De Koper spreekt met de Verkoper af dat het Item geleverd wordt zodra betaling is ontvangen, op welke manier het Item betaald wordt en wie de verzendkosten en eventuele extra importkosten (bijv. btw, importheffingen) betaalt. De Koper dient ervoor te zorgen dat het ontvangstadres correct is voor levering. De Verkoper zal het Item uiterlijk binnen 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de betaling verzenden naar het adres in het Account van de Koper. Als er problemen zijn met de verzending dient de Koper rechtstreeks contact op te nemen met de Verkoper en naar een oplossing te zoeken.

7. Secure Transfer Service 

7.1 Wanneer een Koper gebruik maakt van de Secure Transfer Service, geldt in afwijking van Artikel 6.5 dat de Koper het overeengekomen bedrag voor het Item overmaakt aan ons en dat de Verkoper het verkochte Item naar ons kantoor stuurt. Zodra betaling en het Item in goede orde zijn ontvangen en wij het Item hebben gecontroleerd en goedgekeurd op authenticiteit, sturen wij het Item naar de Koper en het geld naar de Verkoper. De prijzen voor de Veilige Betaalservice zijn op het Platform vermeld en komen bovenop de standaard verzendkosten. 

8. Bepalingen voor Verkopers

8.1 Verkopers kunnen tegen betaling Items verkopen via het Platform door deze te koop aan te bieden middels een losse Advertentie. De door Verkopers genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten.

8.2 De Verkoper dient het Item binnen vijf (vijf) werkdagen na ontvangst van betaling te verzenden en wij adviseren Verkopers daarbij om een track & trace te gebruiken. Als er problemen zijn met de verzending dient de Verkoper rechtstreeks contact op te nemen met de Koper en naar een oplossing te zoeken.

8.3 Advertenties blijven gedurende een periode van twee (2) maanden op Platform staan, mits aan de daarvoor geldende (betalings)voorwaarden is voldaan. Indien na deze periode geen gebruik wordt gemaakt van de per e-mail aan de Verkoper aangeboden mogelijkheid deze periode te verlengen, wordt de Advertentie ontoegankelijk gemaakt. De Verkoper heeft dan geen recht op restitutie van het reeds betaalde plaatsingstarief aan ons. De Advertentie blijft beschikbaar in het Account en kan bij verlenging weer toegankelijk worden gemaakt.

8.4 We kunnen de Verkoper vragen om zich te identificeren. Om te verkopen op ons Platform, kunnen we de Verkoper ook vragen om aanvullende informatie te verstrekken. Wij kunnen bijvoorbeeld vragen om een kopie ID, bankrekeningnummer of geboortedatum in overeenstemming met ons Privacy Statement. 

8.5 Om de authenticiteit van de Items zoveel mogelijk te kunnen garanderen, vragen wij om een bewijs van authenticiteit. Verkopers zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de authenticiteit van de door de Verkoper aangeboden Items. Wanneer geen bewijs van authenticiteit geleverd wordt en de authenticiteit niet op een andere manier kan worden vastgesteld, plaatsen wij de Advertentie niet op het Platform. 

8.6 Wanneer een Item aanzienlijk afwijkt van de Advertentie of wanneer het verkeerde Item is gestuurd, is de Verkoper verplicht het Item terug te nemen. De verzendkosten komen in dat geval voor rekening van de Verkoper. 

8.7 Het is Verkopers niet toegestaan om te verwijzen naar eigen websites, (web)shops of websites van concurrenten van Designer Vintage.

8.8 Voor het te koop aanbieden van Items het Platform gelden specifieke richtlijnen. Lees de Richtlijnen voor Verkopers hier.

9. VIP-service

9.1 Verkoper kan gebruik maken van de VIP-service om de verkoop van de Items via ons te laten verlopen. Wij verkopen de Items dan namens de Verkoper, checken de Items fysiek op authenticiteit, regelen het contact met de Koper en dragen zorg voor de verzending en betaling van de Items. 

9.2 De Verkoper begrijpt en erkent dat wij ook bij deze service geen partij zijn bij het Verkoopcontract en dat dit Verkoopcontract tot stand komt tussen jou als Verkoper en de Koper.

9.3 De prijzen voor de VIP-service en manier van betaling zijn op het Platform vermeld.

9.4 Indien wij de binnengekregen Items als niet schoon of verkoopbaar beoordelen, hebben wij te allen tijde het recht om de betreffende Item niet te koop aan te bieden en retour te sturen op kosten van de Verkoper. 

9.5 In afwijking van Artikel 10.2 geeft de Verkoper ons het recht om de prijs te bepalen waarvoor ieder Item wordt aangeboden en de manier waarop de Items worden gefotografeerd en aangeboden. Wij zullen ons maximaal inspannen om het Item te verkopen en het Item zo snel mogelijk klaar te maken voor de verkoop en online te plaatsen. Wij garanderen niet dat het Item daadwerkelijk wordt verkocht.

9.6 Zodra een Item verkocht is aan een Koper, zullen wij de Verkoper hiervan per e-mail op de hoogte brengen en zorgen voor verzending van het Item aan de Koper. Betaling van de vergoeding van het Item geschiedt zoals vermeld op het Platform.

9.7 De Intellectuele Eigendomsrechten van de Advertentie en het materiaal ter promotie van het Item bij de VIP-service behoren bij ons of onze licentiegevers en wij verlenen de Koper daarvoor een licentie in overeenstemming met Artikel 11.2.

9.8 Als de Verkoper een klacht heeft over de VIP-service dan wel de plaatsing van de Item(s) dan dient de Verkoper dit zo spoedig mogelijk (binnen 5 werkdagen) per email (support@designer-vintage.com) aan ons te melden. Wij zullen ons inspannen om de klacht naar tevredenheid van de Verkoper op te lossen. 

10. Prijzen en betaling

10.1 Wij brengen een vergoeding in rekening voor het plaatsen van een Advertentie. De prijzen voor het plaatsen van een Advertentie en de wijze van betaling zijn vermeld op het Platform. 

10.2 De Verkoper bepaalt zelf de prijs voor het Item en is een commissie verschuldigd over de verkoopprijs wanneer het Item wordt verkocht. De hoogte van de commissie en de wijze van betaling zijn vermeld op het Platform. 

10.3 Wanneer de Verkoper gebruik maakt van de promotie service , geldt daarvoor een aanvullende vergoeding zoals vermeld op het Platform.

10.4 Verkopers die als professionele partij Items aan consumenten aanbieden, zijn op basis van de Wet op de Omzetbelasting verplicht prijzen inclusief btw aan te geven op het Platform. Ook verwachten wij van professionele Verkopers dat ze zich houden aan het recht op herroeping dat Kopers hebben bij de koop van een Item. Lees ons Herroepingsbeleid hier voor meer informatie. 

10.5 Wij zijn te allen tijde gerechtigd onze tarieven aan te passen. Indien tijdens de looptijd van een Overeenkomst een prijsverhoging plaatsvindt die meer bedraagt dan het CBS consumentenprijsindex cijfer, dan heeft de Gebruiker het recht deze Overeenkomst te beëindigen in overeenstemming met Artikel 12.1. 

11. Intellectuele Eigendomsrechten

11.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten van het Platform, daarbij inbegrepen, maar niet gelimiteerd tot de Intellectuele Eigendomsrechten op de teksten, afbeeldingen, ontwerpen, foto's, software, audiovisueel materiaal en ander materiaal, liggen bij ons of onze licentiegevers. 

11.2 Onderhevig aan de voorwaarden in deze Gebruiksvoorwaarden, verlenen wij jou beperkte, persoonlijke, herroepbare, niet-exclusieve, (niet-)sublicentieerbare, niet-overdraagbare rechten (licentie) om ons Platform te gebruiken.

11.3 Door het plaatsen van Gebruikersmateriaal op ons Platform, verleen je ons een licentie om jouw Gebruikersmateriaal te gebruiken. Jij behoudt alle Intellectuele Eigendomsrechten op jouw Gebruikersmateriaal. Je verleent ons een gratis, onbezwaarde, wereldwijde, niet-exclusieve, eeuwigdurende en onherroepelijke licentie om jouw Gebruikersmateriaal openbaar te maken en/of te reproduceren voor alle doeleinden die wij noodzakelijk achten (inclusief promotionele doeleinden), waaronder ook begrepen het publiceren van jouw Gebruikersmateriaal of Advertentie voor eigen publiciteitsdoeleinden.

11.4 Het is Gebruikers niet toegestaan: 

a) handelingen te verrichten die inbreuk kunnen maken op onze Intellectuele Eigendomsrechten en/of onze licentiegever(s), waaronder begrepen maar niet beperkt tot het registreren van domeinnamen, merken of Google AdWords zoektermen (keywords) die lijken op of identiek zijn aan enig teken waarop wij en/of onze licentiegevers Intellectuele Eigendomsrechten kunnen doen gelden;

b) enige aanduiding omtrent Intellectuele Eigendomsrechten van ons of onze leveranciers te (laten) verwijderen of te (laten) wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding daarvan.

c) technische maatregelen ter bescherming van ons Platform te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen

11.5 Je zal ons vrijwaren voor alle schade die ontstaat indien wij door een derde worden  aangesproken wegens inbreuk op een Intellectueel Eigendomsrecht van deze derde als gevolg van jouw gebruik van ons Platform.

12. Beëindiging & andere maatregelen

12.1 De Overeenkomst geldt voor onbepaalde duur. Je kunt de Overeenkomst beëindigen door dit op elk gewenst moment aan te geven in jouw Account. Als je op dat moment nog betalings- of leveringsverplichtingen hebt, lopen die verplichtingen door na de beëindiging tot je daar aan hebt voldaan.

12.2 Wij kunnen de Overeenkomst met jou direct beëindigen, zonder dat een ingebrekestelling vereist is, als je in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden of wanneer wij onze Diensten aan jou moeten beperken op grond van de wet.

12.3 Wanneer je onze Gebruiksvoorwaarden schendt, hebben wij ook het recht om, te allen tijde en naar eigen goeddunken, (a) jouw uitbetaling of terugbetaling op te schorten, (b) jouw betaling in te houden, (c) een financiële vordering van ons op jou te verrekenen met een financiële vordering van jou op ons. 

12.4 In aanvulling op het vorige artikellid kunnen wij om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving de volgende maatregelen nemen (i) als je onze Gebruiksvoorwaarden hebt geschonden, (ii) we op de hoogte zijn gebracht van problemen met jouw houding of gedrag, (iii) wanneer wij te goeder trouw geloven dat ze nodig zijn om ons Online Platform of andere Gebruikers te beschermen of (iv) om fraude of andere illegale activiteiten te voorkomen:

i. Jouw Advertenties tijdelijk of permanent beperken.

ii. Jouw toegang tot je Account tijdelijk of permanent beperken.

iii. Betaling inhouden of weigeren als je op ons eerste verzoek geen nauwkeurige bank-, contact- of identificatie-informatie verstrekt.

12.5 Als jouw Account wordt beëindigd of de toegang tot jouw Account wordt opgeschort terwijl je nog bepaalde verplichtingen hebt jegens een andere Gebruiker onder een Verkoopcontract, hebben we het recht om de openstaande transacties te annuleren en, namens de Gebruiker, het Verkoopcontract te ontbinden. Als je nog openstaande betalingen hebt, ontvang je het relevante bedrag minus het bedrag van de schade die we hebben geleden doordat je niet in overeenstemming met onze Gebruiksvoorwaarden hebt gehandeld.

12.6 Wanneer de Verkoper een professionele verkoper is en de Koper een consument is (dus geen Items koopt in professionele hoedanigheid), dan heeft de Koper het recht op herroeping. Het herroepingsrecht geeft Kopers die in aanmerking komen (consumenten) een ‘bedenkperiode’ van 14 dagen om te beslissen of ze hun aankoop willen behouden, waarbij de Koper het Item mag inspecteren en hanteren op een manier zoals hij dat ook in de winkel zou doen. Wanneer de Koper verder gaat dan handelingen die noodzakelijk zijn om de kenmerken (bijvoorbeeld de maat) van het Item vast te stellen, dan is de Koper aansprakelijk voor enige waardevermindering van het Item. Lees ons beleid voor het Herroepingsrecht hier. 

13. Garanties & Aansprakelijkheid

13.1 Je begrijpt dat onze Dienst wordt aangeboden 'zoals het is' en zonder enige vorm van (expliciete of impliciete) garantie. We doen er alles aan om ons Platform zo goed aan de Gebruikers aan te bieden. Wij kunnen echter niet garanderen dat (i) het Platform veilig of beschikbaar is op een bepaald tijdstip of op een bepaalde locatie, (ii) het Platform of de informatie daarop vrij is van fouten of defecten, (iii) het Platform vrij zal zijn van virussen of andere schadelijke materialen, of (iv) het Platform of de daarop geplaatste Items geschikt zijn voor bepaald gebruik.

13.2 Voor zover toegestaan door dwingend recht, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van:

i. Het leveren van onze Diensten, inclusief maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of in verband staat met het gebruik van het Platform;

ii. De beëindiging, uitvoering en/of ontbinding van een contract of afspraken tussen een Koper en Verkoper;

iii. De annulering van een koop door ons of een Gebruiker;

iv. De onjuistheid of inbreukmakend Gebruikersmateriaal (zoals foto's en de beschrijving van Items);

v. Onrechtmatig gebruik van het Platform;

vi. Jouw gebruik van de diensten van andere dienstverleners;

vii. Technische problemen of andere fouten op ons Platform.

13.3 Als wij, ondanks het bovenstaande, om welke reden dan ook aansprakelijk zijn voor enige schade, zijn wij alleen aansprakelijk voor de vergoeding van directe schade die jij lijdt als gevolg van een tekortkoming of onrechtmatige daad die aan ons kan worden toegerekend. Directe schade omvat alleen materiële schade aan goederen, redelijke kosten gemaakt om directe schade te voorkomen of te beperken, en redelijke kosten gemaakt om de oorzaak van de schade, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van reparatie te bepalen.

13.4 Als wij om welke reden dan ook aansprakelijk zijn voor schade, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het hoogste van de volgende bedragen: (i) de totale vergoeding die we van de betreffende Gebruiker hebben ontvangen in de periode van drie (3) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis die leidde tot aansprakelijkheid of (ii) € 150 (honderdvijftig euro). Deze beperking van aansprakelijkheid sluit onze aansprakelijkheid niet uit voor grove nalatigheid of opzettelijk gedrag gepleegd door ons en/of ons management.

13.5 De aansprakelijkheid ontstaat alleen als je ons schriftelijk in gebreke stelt, met een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming en waarbij je ons een redelijke termijn gunt om alsnog na te komen, en wij ook na die termijn tekort blijven schieten in de nakoming van onze verplichtingen.

13.6 Je dient eventuele schade zo snel mogelijk melden nadat je de schade voor de eerste keer hebt vastgesteld. Elke vordering tot schadevergoeding tegen ons vervalt twaalf (12) maanden nadat de schade voor het eerst vastgesteld is.

14. Het rapporteren van onrechtmatige inhoud

14.1 Als je van mening bent dat bepaald Gebruikersmateriaal onwettig is, vragen wij je dit aan ons te melden. Je vindt hier meer informatie over hoe je ons op de hoogte kunt stellen. We zijn alleen verplicht om onmiskenbaar onwettig Gebruikersmateriaal te verwijderen na ontvangst van een Melding. We kunnen een verzoek om Gebruikersmateriaal blokkeren of verwijderen, weigeren of een activiteit staken als we valide redenen hebben om te twijfelen aan de juistheid van de Melding of de legitimiteit van het ingediende bewijsmateriaal. Als we reden zien om dit te doen, hebben we het recht om Gebruikersmateriaal van ons Platform te verwijderen of te wijzigen, zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade en zonder verplicht te zijn om enige schadevergoeding te betalen.

15. Geschillen

15.1 Wanneer je een geschil hebt met een andere Gebruiker, verwachten wij dat jullie er zelf uitkomen. Waar nodig, zullen wij ons inspannen om te bemiddelen tussen jou en de andere Gebruiker. Klachten en geschillen tussen jou en een Gebruiker moeten daarom zo snel mogelijk aan ons worden gemeld, maar in ieder geval binnen 14 dagen. We zullen proberen je in dat geval te helpen het oplossen van het geschil in overeenstemming met onze Gebruiksvoorwaarden.

15.2 Wanneer je een klacht hebt over ons of ons Platform kun je contact met ons opnemen via support@designer-vintage.com

15.3 Tenslotte is het mogelijk om klachten over het Platform of over een andere Gebruiker aan te melden bij het Onlinegeschillenbeslechting platform van de Europese Commissie (ODR) via haar website http://ec.europa.eu/odr.

16. Varia en toepasselijk recht 

16.1 Als je als Gebruiker handelt met een Gebruiker in het buitenland, dan dien je rekening te houden met de internationale regels omtrent import en export. Je dient je er dan van bewust te zijn dat bepaalde Items in sommige landen illegaal zijn of niet geïmporteerd mogen worden. Gebruikers zijn er zelf verantwoordelijk voor dat de transacties wettelijk zijn toegestaan en dat Gebruikers zich houden aan de geldende wet- en regelgeving, overtredingen zijn voor rekening en risico van de Gebruiker zelf.

16.2 Wij zijn te allen tijde gerechtigd om onze rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst met jou over te dragen aan een van haar groepsmaatschappijen of een derde partij. Wij zullen Gebruikers hierover tijdig informeren.

16.3 Aanvullingen of wijzigingen van de overeenkomst of deze Gebruiksvoorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden.

16.4 Op de Overeenkomst en deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst en/of de Gebruiksvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam, tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil moet worden voorgelegd aan een andere rechtbank.

17. Contact

17.1 Voor vragen over de het Platform of deze Gebruiksvoorwaarden, kan je altijd contact opnemen met Designer Vintage via de volgende contactgegevens:

Moermaskkade 500

1013BC, Amsterdam

Telefoon: 020-2623046

Email: support@designer-vintage.com

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn laatst gewijzigd 20 november 2019.