Algemene Voorwaarden bezoekers Designer-Vintage Sale

08 September 2018

1.BEGRIPSOMSCHRIJVING
1.1.    In de onderhavige Algemene Voorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

 • Bezoeker: degene die een Ticket voor de Designer-Vintage Sale bestelt, koopt en/of reserveert;
 • Entreegelden: prijs van Tickets, zonder inbegrip van eventuele extra kosten;
 • Evenement: de Designer-Vintage Sale;
 • Exposanten: een standhouder op de Designer Vintage Sale die voor eigen rekening en risico zijn/haar Designer Items ter verkoop aanbiedt aan de Bezoeker(s);
 • Locatie: locatie waar het Evenement plaats vindt:
  InterContinental Amstel Hotel
  Professor Tulpplein 1
  1018 GX Amsterdam
 • Organisator: Designer-Vintage.com, onderdeel van Hearst Media Nederland C.V. gevestigd te (1013 BC) Amsterdam aan de Moermanskkade 500, BTW nummer 8127.64.730.B01 en KvK nummer 34201213;
 • Overeenkomst: de betreffende Overeenkomst tussen de Organisator en de Bezoeker tot het tegen betaling leveren van diensten in verband met het Evenement;
 • Ticket: het toegangsbewijs tot het Evenement;
 • Website: de website designer-vintage.com

1.2.    Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot stand   komt tussen de Organisator en de Bezoeker. De Voorwaarden gelden ook indien de Overeenkomst tot stand komt via bemiddeling door een derde, die bij het aanbieden en verkopen van (reserveringen voor) Tickets optreedt als bemiddelaar bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen de Bezoeker en de Organisator.

2. INFORMATIE EN SPECIALE WENSEN
2.1    Alle informatie over het Evenement en de beschikbaarheid van Tickets daarvoor, die door de Organisator aan de Bezoeker wordt verstrekt, wordt te allen tijde vrijblijvend en onder voorbehoud van eventuele wijzigingen verstrekt.

2.2    Speciale wensen, zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) ten aanzien van plaatsen geschikt voor rolstoelen en/of de begeleiding door SOHO-honden, dienen voorafgaand aan het reserveren van een Ticket per e-mail kenbaar te worden gemaakt. De mogelijkheid om deze wensen te realiseren is onder meer afhankelijk van de beschikbaarheid van voor rolstoelen geschikte plaatsen en de mogelijkheden van de Locatie.

3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST EN TICKETS
3.1    Door reservering van Tickets door de Bezoeker via de Website dan wel op Locatie komt nog geen Overeenkomst tot stand. De Overeenkomst komt pas tot stand indien en zodra de Organisator (autorisatie van) de betaling door de Bezoeker heeft ontvangen dan wel indien de Bezoeker bij de kassa van het Evenement een Ticket heeft gekocht en betaald.

3.2    Betaling van de Entreegelden en alle overige door de Bezoeker verschuldigde kosten wordt gedaan aan de Organisator. Naast de aanschaf van een ticket bij de kassa van het Evenement is aanschaf van een Ticket  online mogelijk via de Website, waarbij uitsluitend betaald kan worden via iDeal.

3.3    De Bezoeker kan de Overeenkomst niet annuleren.

3.4    Een Ticket kan bestaan uit een door of vanwege de Organisator verstrekt document of een door of vanwege de Organisator verstrekte QR code. De QR code is een unieke code. Het Ticket wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.

3.5    De Tickets zijn en blijven eigendom van de Organisator. Het Ticket geeft de houder recht op bijwonen van het Evenement. Alleen de houder van het Ticket die het Ticket als eerste toont bij aanvang van het Evenement krijgt toegang. De Organisator mag ervan uitgaan dat de houder van dit Ticket ook de rechthebbende daarop (de Bezoeker) is. De Organisator is niet gehouden ten aanzien van geldige Tickets nadere controle te verrichten. De Bezoeker dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door de Organisator dan wel een door de Organisator ingeschakelde bemiddelaar verstrekte Ticket. Vanaf het moment dat het Ticket aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Ticket. Alleen aanschaf via de Website garandeert de geldigheid van het Ticket.

3.6    Het Ticket dat bestaat uit een QR code wordt via elektronische communicatie (e-mail) aan de Bezoeker verstrekt. De Organisator dient ervoor zorg te dragen dat dit Ticket via elektronische communicatie kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. De Organisator kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte Ticket noch de ontvangst van het Ticket garanderen.

3.7    De Bezoeker is gehouden om het Ticket voor het Evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken, tenzij Partijen daar afspraken over hebben gemaakt. Zo bestaat de mogelijkheid dat een Exposant meerdere tickets koopt die zij bijv. ter promotie weg geeft.

4. AANSPRAKELIJKHEID ORGANISATOR
4.1    De Organisator is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de Bezoeker lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan de Organisator toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen de Organisator is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed tot een maximum van € 500,-. Niet voor vergoeding in aanmerking komt: gevolgschade, immateriële schade en schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van de Organisator.

4.2    Het betreden van de Locatie en het bijwonen van het Evenement, geschiedt door de Bezoeker voor eigen risico, in die zin dat de Organisator geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijvoorbeeld gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke of psychische stoornissen. De Organisator is bovendien niet aansprakelijk indien de Bezoeker een Designer Item van een Exposant afneemt dat niet authentiek is of anderszins schade lijdt naar aanleiding van een aankoop.

4.3    Geschillen tussen de Bezoeker en een Exposant dienen onderling te worden opgelost. 

4.4    De Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor zijn persoonlijke bezittingen tijdens het Evenement. Organisator is niet aansprakelijk voor eventuele schade, diefstal of verlies daarvan.

5. OVERMACHT
5.1    In geval van overmacht in de ruimste zin van het woord, waaronder in dit verband mede begrepen afzegging van Exposanten, brand, slechte weersomstandigheden, redenen van veiligheid, etc. heeft de Organisator het recht het Evenement te verschuiven naar een latere datum of het Evenement te annuleren.

5.2    Indien het Evenement als gevolg van of in verband met overmacht door de Organisator wordt geannuleerd voordat het is aangevangen, zal de Organisator uitsluitend verplicht zijn aan de Bezoeker de vergoeding te restitueren die vermeld staat op het Ticket, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd servicekosten) welke de Bezoeker via de Website heeft betaald.

5.3    Indien het Evenement als gevolg van of in verband met overmacht moet worden geannuleerd nadat het is aangevangen, zal de Organisator slechts gehouden zijn tot restitutie van een door haar vast te stellen gedeelte van de vergoeding die vermeld staat op het Ticket, of bij gebreke daarvan de vergoedingwelke de Bezoeker via de Website heeft betaald. Eventuele overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de Bezoeker aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander Evenement.

5.4    Indien het Evenement als gevolg van of in verband met overmacht door de Organisator wordt verschoven naar een andere datum blijft het Ticket geldig voor de nieuwe datum waarop het Evenement zal plaatsvinden. Mocht de Bezoeker het Evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is hij gerechtigd zijn Ticket in te leveren tegen restitutie van de vergoeding welke op het Ticket is vermeld, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd eventuele servicekosten) welke de Bezoeker via de Website heeft betaald. Indien het Evenement verplaatst is naar een latere datum kan de Bezoeker geen aanspraak maken op restitutie van de voornoemde vergoeding als hij het betreffende Ticket niet voor de verplaatste datum waarop het Evenement plaatsvindt heeft ingeleverd.

6. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN BEELD- EN FILMOPNAMES TIJDENS HET EVENEMENT
6.1    Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het Evenement, de naam, de (beeld)merken en de eventuele tekst en (reclame)muziek van de Organisator alsmede met betrekking tot de door Organisator gehanteerde bedrijfsformule in het algemeen berusten bij de Organisator. Het is de Bezoeker niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen en/of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Organisator.

6.2    De Bezoeker is zich ervan bewust en stemt ermee in dat Organisator, waaronder mogelijk van de Bezoeker zelf, beeld en/of geluidsopnamen zal (laten) maken en dat de Organisator deze opnamen openbaar zal (laten) maken en/of anderszins zal (laten) gebruiken, waaronder begrepen maar uitdrukkelijk niet beperkt tot het publiceren in een tijdschrift en/of de Website en/of enige andere publicatie op welk medium dan ook in het kader van promotiedoeleinden van de Organisator en/of derden (zoals partners, adverteerders of sponsors van de Organisator). De Bezoeker kan aan deze opnamen geen rechten ontlenen.

7. GEDRAGSREGELS
7.1    Iedere Bezoeker wordt geacht zich tijdens het Evenement met respect op te stellen jegens anderen, waaronder de Exposanten. Organisator is niet aansprakelijk voor het handelen van Bezoekers. Bij diefstal van eigendommen, of ander wangedrag, is Organisator bevoegd om een Bezoeker per direct uit te sluiten van het Evenement en heeft Organisator het recht om eventuele schade op de Bezoeker te verhalen. Organisator heeft bovendien het recht om haar moverende redenen een Bezoeker per direct uit te sluiten van het Evenement of hem/haar geen toegang te verlenen tot het Evenement.

7.2    De Bezoeker is verplicht desgevraagd mee te werken aan fouillering bij bezoek van het Evenement. De Bezoeker is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van het Evenement als bij bestellen van het Ticket, zich te identificeren om de Organisator onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen, waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen met een leeftijd jonger dan 18 jaar.

7.3    De Bezoeker is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van de Organisator, de Locatie, de brandweer en andere bevoegden.

8. AANVULLENDE BEPALINGEN
8.1    Indien enig artikel in deze Algemene Voorwaarden of enig onderdeel van de Overeenkomst te eniger tijd nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, dan blijven de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst voor het overige in stand. Partijen zullen alsdan voor de nietige c.q. vernietigde passage een regeling treffen die de bedoelingen die Partijen met de Overeenkomst en de onderhavige Algemene Voorwaarden hadden, het dichtst benadert.

8.2    Aanvullingen of wijzigingen van de Overeenkomst c.q. deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden.

8.3    Op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst en/of de Algemene voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Laatst gewijzigd: november 2019