Verkopers richtlijnen

1. Verkopers via het Platform (‘Verkopers’) zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de authenticiteit van de door hem/haar aangeboden Designers Items. Elk Designer Item dat wordt aangeboden op het Platform moet voorzien zijn van een bewijs van authenticiteit. Indien dit niet geleverd wordt of kan worden dan wordt het Designer Item niet op het Platform geplaatst. In het onverhoopte geval dat er een geschil tussen Gebruikers ontstaat dan dienen zij dit geschil zelf onderling op te lossen.

2. De volgende handelingen door Gebruikers van het Platform waaronder Verkopers zijn verboden en niet toegestaan:

a. het meer dan éénmaal verkopen van een bepaald Designer Item aan verschillende kopers.

b. het geven van foutieve, onvolledige of niet accurate informatie betreffende Designer Items die ter verkoop worden aangeboden via het Platform.

c. Designer Items plaatsen in een verkeerde categorie of op een verkeerde locatie op het Platform.

d. het misleiden van potentiele kopers door het afbeelden van bijv. stofzakken, dozen en/of kaarten en deze niet meesturen.

e. een Designer Item selecteren in de categorieën die het Platform biedt (vb. groene Celine trio tas of Chanel double flap bag) en een ander afwijkend item plaatsen.

f. het plaatsen van onvolledige, onjuiste, aanstootgevende of dubieuze content (inclusief persoonlijke informatie) op het Platform.

g. fotos van andere aanbieders/Verkopers op het Platform kopiëren dan wel van het Internet of via een andere bron foto’s kopiëren en plaatsen op het Platform.

h. het verkopen van meerdere Designers Items in 1 plaatsing op het Platform.

i. het verspreiden of plaatsen van berichten onder andere met spam, kettingbrieven, evenals correspondentie die geen betrekking heeft op het kopen of verkopen van Designers Items op het Platform.

j. het verspreiden van virussen of aan virus gerelateerde technologie, die schadelijk kunnen zijn voor het Platform of haar Gebruikers.

k. het kopiëren, aanpassen of verspreiden van content van het Platform en het zonder toestemming gebruiken van de merknaam Designer-Vintage.

l. het verzamelen van persoonlijke informatie over onze Gebruikers, inclusief mailadressen zonder hun uitdrukkelijke toestemming.

m. het overtreden van wetten, het maken van inbreuk op rechten van derden, of de Algemene Voorwaarden

n. het verkopen van gestolen Designers Items of items met verwijderde serienummers. Het verkopen van producten die voorzien zijn van beveiligingsmateriaal.

3. Het is niet toegestaan om Designer Items (vb. kleding, schoenen, accessoires) aan te bieden die niet 100% authentiek zijn en die dus inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden. Dit houdt in dat het niet is toegestaan om een item aan te bieden dat:

a. inbreuk maakt op het auteursrecht van een ander, zoals het auteursrecht op een design van Gucci, Prada of andere ontwerper maar ook op een foto die door een andere partij is gemaakt, zonder voorafgaande toestemming van die andere partij, de maker;

b. inbreuk maakt op het modelrecht van een andere partij, zoals het aanbieden van een tas die is nagemaakt zonder toestemming van de oorspronkelijke maker als Gucci of Prada; of

c. inbreuk maakt op het merkenrecht van een andere partij, zoals een kledingstuk met daarop een logo/merk van die andere partij dat zonder toestemming is geplaatst.

4. Indien Verkoper een van de regels als genoemd in lid 2 of 3 van dit artikel overtreedt dan heeft D-V.com het recht om naar eigen keuze: (1) een of meerdere ter verkoop aangeboden Designers Items zonder teruggaaf van door Verkoper aan D-C.com reeds betaalde bedragen van het Platform te verwijderen, (2) het account van de betreffende Verkoper dan wel Gebruiker te beperken of geheel te verwijderen, (3) het account van Verkoper dan wel Gebruiker onder toezicht te stellen, (4) Verkoper/Gebruiker uit te sluiten van de Diensten van D-V.com en/of (5) een nader te bepalen boete dan wel de D-V.com tarieven op geannuleerde onlineplaatsingen in rekening te brengen.

5. Indien D-V.com een overtreding van de in dit artikel genoemde voorwaarden constateert, licht zij zowel de Verkoper en mogelijke kopers in per e-mail, waarbij tevens de plaatsing en transactie nietig worden verklaard en verwijderd.

6. D-V.com kan in het kader van de in punt 4 en 5 genoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan D-V.com binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkene(n) doorgeven aan derden waaronder de politie.

7. D-V.com behoudt zich het recht voor om account van een Gebruiker die gecanceld of lange tijd niet gebruikt is, af te sluiten en buiten werking te stellen. Dit, zonder teruggave van reeds eerder gedane betalingen.